اجاره گروه فیلم برداری

نور پردازی افکتی در مراسم ها با بیشترین تنوع اجاره انواع ادوات نورپردازی مانند پار LED و موینگ و یا بیم و بخار و … نور آمبیانس ( نور محیط)

پروژه های مرتبط